Babyonline.pl
 
 
Gry

Regulamin Testu pod nazwą
„Test Konsumencki Neutral”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą „Test Konsumencki Neutral” (dalej zwanego: „Testem”) jest „Edipresse Polska S.A.”. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa (dalej zwana: „Organizatorem”).
 • 1.2. Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 1.3. Regulamin Testu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora jak też na stronie internetowej http://babyonline.pl/neutral.html
 • 1.4. Uczestnikiem Testu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • 1.5. W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i realizatorów oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Testu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.
 • 1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Testu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Testu oraz dokonania wyboru testerek, Organizator powoła Komisję Testu („Test Konsumencki Neutral”).
 • 1.7. Produkty przeznaczone do testowania to dwa zestawy:
  • 50 x ZESTAW PROSZEK, w którego skład wchodzi:
  • - Proszek do prania kolor marki Neutral,
  • - Proszek do prania main marki Neutral,
  • - Płyn do płukania marki Neutral,
  • - Roll-on marki Neutral,
  • - Szampon do włosów normalnych marki Neutral,
  • - Żel pod prysznic marki Neutral,
  • - Balsam do ciała marki Neutral,
  • - Płyn do mycia rąk marki Neutral;
  • 50 x ZESTAW PŁYN, w którego skład wchodzi:
  • - Płyn do prania kolor marki Neutral,
  • - Płyn do prania main marki Neutral,
  • - Płyn do płukania marki Neutral,
  • - Roll-on marki Neutral,
  • - Szampon do włosów normalnych marki Neutral,
  • - Żel pod prysznic marki Neutral,
  • - Balsam do ciała marki Neutral,
  • - Płyn do mycia rąk marki Neutral;
  dalej „Produkt Testowy”.
 • 1.8. Przyrzekającym Produkty Testowe w Teście jest Unilever Polska Sp. z o.o, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

§ 2. ZAŁOŻENIA TESTU

 • 2.1. Test będzie ogłoszony na stronie internetowej http://babyonline.pl/neutral.html
 • 2.2. Test będzie trwał w dniach 29.09.2014 – 02.11.2014 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Teście na stronie internetowej http://babyonline.pl/neutral.html
 • 2.3. Rozwiązanie Testu i lista laureatów testu zawierająca imię, pierwszą literę nazwiska oraz miejscowość zostanie ogłoszona na stronie internetowej http://babyonline.pl/neutral.html w terminie nie później niż 7 dni od ostatniego dnia czasu trwania etapu zbierania zgłoszeń do Testu.

§ 3. ZASADY PROWADZENIA TESTU:

 • 3.1. Aby wziąć udział w Teście, należy w terminie od 29.09.14 do 12.10.14 roku dokonać rejestracji na stronie internetowej http://babyonline.pl/neutral.html
 • 3.2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie http://babyonline.pl/neutral.html, w tym:
  • - udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w ankiecie,
  • - udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte zawarte w ankiecie
  • - podanie danych osobowych niezbędnych do wysyłki Produktu,
  • - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • 3.3. 100 Uczestników, którzy w ramach testu udzielą najciekawszych Odpowiedzi na pytanie otwarte zostanie laureatami konkursu i otrzyma zestaw Produktów w postaci jednego z zestawów ZESTAW PŁYN lub ZESTAW PROSZEK do przetestowania.
 • 3.4. Jedna osoba może wziąć udział w Teście tylko 1 raz. Użytkownicy będą identyfikowani za pomocą imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, jak i adresu mailowego.
 • 3.5. Wybrani Laureaci Testu zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Testu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany podczas procesu rejestracji do dnia 14.10.2014 r.
 • 3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Testu z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 19 w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Testu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
 • 3.7. Do dnia 27.10.2014 r. Tester otrzyma wiadomość poprzez pocztę e-mail z linkiem do ankiety wynikowej, którą zobowiązana jest wypełnić w dniach 27.10.2014 – 02.11.2014.
 • 3.8. W przypadku, jeżeli Laureat Testu nie wypełni ankiety, o której mowa w ust. 3.7, będzie zobowiązany do zwrotu Produktu Testowego.
 • 3.9. Przystąpienie do Testu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • 3.10. Organizator udziela firmie „Unilever” licencji na nieodpłatne wykorzystanie Dzieła czyli: raportu z wyników ankiety, bez ograniczenia czasowego, w szczególności w zakresie:
  • a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  • b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  • c) rozpowszechniania Dzieła poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  • d) publicznego udostępniania Dzieła i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na domenach internetowych   http://www.unilever.pl/, http://neutral.pl/; rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej; rozpowszechnienie w sieci teleinformatycznej, internecie,
  • e) wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych wskazanych w niniejszym punkcie w podpunkcie d,
  • f) przy zastrzeżeniu, że przy wszystkich  materiałach znajdzie się informacja, że źródłem danych jest serwis babyonline.pl.

§ 4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

 • 4.1. Do dnia 14.10.2014 Komisja Testu Konsumenckiego Neutral w składzie redakcji babyonline.pl wybierze 100 laureatek, które wezmą udział w Teście Produktów Testowych.
 • 4.2. Laureaci Testu powiadomione zostaną o wygranej poprzez ogłoszenie na stronie testu w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 2.3 powyżej.
 • 4.3. Produkty Testowe zostaną dostarczone do Testerek kurierem na adres zamieszkania podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 3.2, do 19.10.2014 r. Produkty nie podlegają zamianie na gotówkę. Sprzedaż Produktów Testowych jest niedozwolona.
 • 4.4. Przyrzekający Produkty Testowe oświadcza, że wartość Produktu Testowego przewidzianego w ramach niniejszego Klubu Recenzentki nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc Produkty te wolne są od podatku dochodowego.
 • 4.5. Każdy Zwycięzca ma prawo tylko do jednego Produktu Testowego.
 • 4.6. W przypadku nie podjęcia przez Uczestnika Produktu w terminie 14 dni od dnia postawienia go do dyspozycji laureata, prawo do nagrody wygasa.
 • 4.7. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru Produktu i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

§ 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 • 5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady testu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania regulaminu przez uczestnikow biorących udział w teście, niezwłocznie, na adres mailowy konkursy@edipresse.pl
 • 5.2. Reklamacje dotyczące Testu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji ogłoszenia o teście na stronie http://babyonline.pl/neutral.html na adres Organizatora: „Edipresse Polska S.A.”, 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19 z dopiskiem o treści: Reklamacja – Neutral. Reklamacje należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.
 • 5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 • 5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.
 • 5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 5.6. Komisja rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 • 5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez uczestnika.
Pobierz wersję PDF
X

Logowanie

avatar

Nie masz jeszcze konta ?

Zarejestruj się
Zapomniałeś hasła?